AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) („Aktsiaselts") juhatus teatab, et aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18. juunil 2015. a algusega kell 10.00 Aktsiaseltsi asukohas aadressil Pärnu mnt 463, Tallinn.

PÄEVAKORD

Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud korralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Aktsiakapitali vähendamine
3. Oma aktsiate tagasiostmise õiguse andmine Aktsiaseltsi juhatusele

NÕUKOGU ETTEPANEKUD

Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
Kinnitada Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
Aktsiaseltsi jaotamata kasum on kokku 8 090 353 eurot, sh 2014. a majandusaasta konsolideeritud puhaskasum 814 245 eurot. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seadusega ettenähtud reservidesse ei tehta. Jaotada Aktsiaseltsi aktsionäride vahel dividendidena 533 107,27 eurot (0,01 eurot aktsia kohta). Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Aktsiaseltsi aktsiaraamatusse seisuga 30.06.2015 kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 31.12.2015.

2. Aktsiakapitali vähendamine
Vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 600 000 euro võrra, s.o seniselt 5 331 072,70 eurolt 3 731 072,70 euroni tühistades 16 000 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot iga aktsia.
Aktsionäridele kuuluvaid aktsiaid vähendatakse võrdeliselt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvule. Juhul kui aktsionärile kuuluvate aktsiate arv ei ole pärast nende vähendamist täisarv, ümardatakse aktsiate arv väiksema täisarvuni. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamise järgselt on Aktsiakapital jagatud 37 310 727 aktsiaks nimiväärtusega 0,1 eurot iga aktsia.
Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakseid 0,1 eurot aktsia kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 30.06.2015 kell 23.59.
Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi kapitalistruktuuri parendamine ja väljamaksete tegemine aksionäridele. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab parandada kontserni omakapitali tootlust. Aktsiaseltsil ei ole vajadust omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ning seadusest tulenevad aktsiakapitali nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali suuruse korral.

3. Oma aktsiate tagasiostmise õiguse andmine Aktsiaseltsi juhatusele

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek võttis 20.06.2013 vastu otsuse Aktsiaseltsi oma aktsiate tagasiostmise õiguse andmise kohta Aktsiaseltsi juhatusele. Aktsionäride üldkoosoleku 16.06.2014 otsusega pikendati aktsiate tagasiostmise tähtaega ühe aasta võrra ning anti Aktsiaseltsi juhatusele õigus osta tagasi kuni 1 000 000 Aktsiaseltsi oma aktsiat. Muuta eelnimetatud aktsionäride üldkoosoleku otsust alljärgnevalt:
Pikendada oma aktsiate tagasiostmise tähtaega ühe (1) aasta võrra.

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11. juunil 2015. a kell 23.59. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 9.30 Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu mnt 463, Tallinn).

Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on registreerimisdokumendi ärakiri (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik), volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud kirjalik originaalvolikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka kirjalik originaalvolikiri.

Kõigi Aktsiaseltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega, majandusaasta aruandega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Pärnu mnt 463, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani (tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda alates kell 9.00 kuni üldkoosoleku lõpuni.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, ning võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõud kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne korralist üldkoosolekut. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu mnt 463, Tallinn).

Pärast üldkoosoleku päevakorrapunktide käsitlemist võivad aktsionärid esitada juhatusele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

AS TREV-2 Grupp juhatus

Seotud artiklid Pressinurk

AS TREV-2 GRUPP aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata

27. Oktoober 2022

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“)... Loe edasi

AS TREV-2 Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata

25. Mai 2022

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“)... Loe edasi